Zwroty i gwarancja

Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

Klient powinien sprawdzić, czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, należy wypisać wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformować o tym Sprzedawcę. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Reklamacje

Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.

 1. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np. rachunek, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
 3. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar wraz z kosztami wysyłki w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.
 5. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar 2 lata od momentu jego wydania, natomiast termin na złożenie reklamacji wynosi 1 rok od momentu wykrycia wady.
 6. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 7. Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów
 8. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:
 • Naprawy
 • Wymianu towaru na nowy
 • Obniżenia ceny
 • Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Z możliwości odstąpienia od zawartej umowy wyłączone są produkty niestandardowe, wykonane według specyfikacji Klienta lub personalizowane na zamówienie Klienta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres 86-022 Borówno, ul. Słoneczna 21 lub na adres email sklep@colorico.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Jego użycie nie jest obligatoryjne – klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania terminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres firmy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania